Servicii

Eliberarea documentațiilor tehnico-economice

Studii de teren (geotehnice, topografice, hidrologice, etc.)
Studii de Fezabilitate, inclusiv Analiza Cost-Beneficiu
Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții
Proiecte tehnice cu Detalii de execuție și Caiete de sarcini
Memorii Justificative
Documentații pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor

Intocmirea cererilor de finanțare

Completarea Cererii de Finanțare și a Anexelor aferente, conform modelelor standard Asistența pentru BENEFICIAR în vederea obținerii de către acesta a tuturor documentelor justificative Întocmirea Dosarului de finanțare, în forma sa finală, conform modelelor standard prevăzute în ghidurile solicitantului aferente fiecărui program de finanțare Asistența la depunerea Dosarului Cererii de Finanțare la oficiile Autorităților de Management

Identificarea oportunităților de finanțare

Realizarea analizelor de eligibilitate pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă

 • Organizarea procedurilor de achiziții publice
 • Elaborare Dosar cerere de plată a avansului
 • Elaborare Dosare de achiziții și asistență la depunerea acestora
 • Elaborare Declarație de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată
 • Elaborare Dosare cerere de plată și asistență la depunerea acestora
 • Elaborare Dosare pentru acte adiționale la contractul de finanțare

Alte servicii de consultanță

 • Elaborare Strategii de dezvoltare locală
 • Elaborare Planuri de afaceri, Strategii de marketing
 • Elaborare Dosare cereri de finanțare pentru diverse programe cu finanțare guvernamentală
 • Consultanță pentru programe de investiții în agricultură și piscicultură
 • Consultanță privind procedurile achizițiilor publice
 • Servicii de audit informatic